• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Obie B.V.

Inhoudsopgave

• Artikel 1. Algemeen

• Artikel 2. Modellen/afbeeldingen

• Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

• Artikel 4. Levering en overgang van risico

• Artikel 5. Betaling, facturering en incassokosten

• Artikel 6. Opschorting of ontbinding

• Artikel 7. Tussentijdse opzegging of annulering

• Artikel 8. Overmacht

• Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

• Artikel 10. Garanties

• Artikel 11. Onderzoek en reclames

• Artikel 12. (Uitsluiting) Aansprakelijkheid

• Artikel 13. Vrijwaring

• Artikel 14. Intellectuele eigendom

• Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

• Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Obie B.V. ” (hierna te noemen obie.eu - obieplus.eu Obie B.V.) en een koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Obie B.V., voor de uitvoering waarvan door Obie B.V. gebruik wordt gemaakt van derde partijen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien Obie B.V. met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Obie B.V. en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of indien er zich een situatie voordoet welke niet expliciet is omschreven, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Obie B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Obie B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Modellen/afbeeldingen

 

1. De op de website of in de catalogi / aanbieding / advertenties / prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

2. Is aan koper een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee geheel zal overeenstemmen;

3. De door Obie B.V. op verzoek van koper toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Obie B.V. brengt de toegezonden proefmodellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

1. afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;

2. de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten. 

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Obie B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De aanvaardingstermijn van een offerte bedraagt vier weken, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Obie B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Obie B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Obie B.V. anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Obie B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7. Obie B.V. kan zonder opgaaf van reden een order weigeren, dan wel voorwaarden aan een order verbinden.

 

Artikel 4 – Levering en overgang van risico

 

1. Levering geschiedt af magazijn van Obie B.V., tenzij partijen anders overeenkomen. Het risico van enig product gaat op koper over op het moment van levering;

2. Obie B.V. is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen, dan wel het volledige factuurbedrag vooraf te laten voldoen. Na betaling van het voorschotbedrag dan wel het volledige factuurbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

3. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Obie B.V. gerechtigd de materialen op te slaan voor rekening en risico van koper;

5. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Obie B.V. steeds rembourskosten in rekening bij koper;

6. Bezorging geschiedt steeds aan het bij Obie B.V. laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;

7. Indien Obie B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper Obie B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

8. Indien Obie B.V. gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

9. Obie B.V. is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren en deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5 – Betaling, facturering en incassokosten

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Obie B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Obie B.V. aangegeven. Obie B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Facturering zal digitaal plaatsvinden. Indien koper facturering anders dan digitaal verlangt, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht. Obie B.V. behoudt zich het recht voor om facturering in voorkomende gevallen anders dan digitaal te verzorgen. Obie B.V. rekent elk e- mailadres in de correspondentie met koper als zijnde het adres waarop de factuur juist wordt ontvangen door koper.

3. Eventuele bankkosten in het land van de koper verbonden aan betaling of overboekingen van landen buiten de Europese Unie, komen voor kosten van de koper.

4. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan de wettelijke handelsrente conform 6:119 a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Obie B.V. heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Obie B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Obie B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Obie B.V. verschuldigde.

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Obie B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 6 – Opschorting of ontbinding

 

1. Obie B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2. na het sluiten van de overeenkomst Obie B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;

3. de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Obie B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Obie B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Voorts is Obie B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Obie B.V. kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Obie B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Obie B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Obie B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Obie B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Obie B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien Obie B.V. met de koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Obie B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Obie B.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Obie B.V. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 7 – Tussentijdse opzegging of annulering

 

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Obie B.V., zal Obie B.V. in overleg met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Obie B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de koper in rekening gebracht. De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Obie B.V. anders aangeeft.

2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Obie B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Obie B.V. op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs exclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

4. In het geval producten bij bestelling niet op voorraad zijn en niet binnen 7 dagen op voorraad zullen zijn, en koper daardoor de bestelling wenst te annuleren, dient de koper hiervan melding te maken binnen 7 dagen na dagtekening van de orderbevestiging. Indien binnen 7 dagen geen annulerings melding is ontvangen, worden de producten in een backorder/nalevering opgenomen.

5. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

6. Verzendkosten van naleveringen geschieden op kosten van de koper. Om kosten te besparen worden naleveringen steeds zoveel mogelijk meegeleverd met een volgende bestelling.

7. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 – Overmacht

 

1. Obie B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Obie B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Obie B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Obie B.V. of van derden daaronder begrepen. Obie B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Obie B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Obie B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Obie B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Obie B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Obie B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Obie B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit de met Obie B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Obie B.V. geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Obie B.V. veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Obie B.V. daarvan 6 onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Obie B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Obie B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens Obie B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Obie B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Obie B.V. en door Obie B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Obie B.V. zich bevinden en die producten terug te nemen.

 

Artikel 10 – Garanties

 

1. De door Obie B.V. te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Obie B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van maximaal een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Obie B.V. verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Obie B.V., de koper of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Obie B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. Gedurende de termijn dat de koper in verzuim verkeert, kan Obie B.V. de verplichtingen welke mogelijk uit voorgaande voortvloeien opschorten.

 

Artikel 11 – Onderzoek en reclames

 

1. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan hetgeen partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen (zaterdag en zondag niet meegerekend) na ontvangst schriftelijk aan Obie B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag en zondag niet meegerekend), na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Obie B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Obie B.V. in staat is adequaat te reageren. De melding gaat altijd vergezeld met het aankoopbewijs / factuur. De koper dient Obie B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Obie B.V. het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Obie B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om het vervangen product aan Obie B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Obie B.V. te verschaffen, tenzij Obie B.V. anders aangeeft.

6. De vervangende producten worden door Obie B.V. aan koper gestuurd met een reguliere bestelling. Wenst koper de producten eerder te ontvangen, dan zullen de daaraan verbonden verzendkosten aan koper in rekening worden gebracht.

7. Het terugsturen van reclames geschiedt op kosten en risico van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. Koper stuurt bij de reclame altijd een kopie van het aankoopbewijs / de factuur mee.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Obie B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Obie B.V. en de door Obie B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11. Reeds verkochte en verzonden producten worden door Obie B.V. nooit teruggenomen, tenzij Obie B.V. en koper uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 12 – (Uitsluiting) Aansprakelijkheid

 

1. Indien Obie B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Obie B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend het volgende verstaan:

1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Obie B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze kosten aan Obie B.V. toegerekend kunnen worden;

3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Obie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Obie B.V. is uitgegaan 8 van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien Obie B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Obie B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Obie B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Obie B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Obie B.V. zal zoveel mogelijk zorg dragen voor het verstrekken van de gebruiksaanwijzingen. Dit geldt alleen voor relevante artikelen zoals elektrische producten. Indien geen gebruiksaanwijzing bij een product wordt geleverd dient koper zorg te dragen voor het verstrekken ervan aan zijn klanten. Vertalen van gebruiksaanwijzingen in welke taal dan ook dient (indien niet beschikbaar) door de koper zelf te worden gedaan.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Obie B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 13 – Vrijwaring

 

1. De Koper vrijwaart Obie B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Obie B.V. toerekenbaar is.

2. Indien Obie B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Obie B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Obie B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Obie B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 

1. Obie B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Obie B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Obie B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Obie B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Obie B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 60069708

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Obie B.V..

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.